ความปรารถนาที่จะให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก และเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ผู้ริเริ่ม “พระไตรปิฎกฉบับประชาชน” จากพระไตรปิฎกฉบับเต็ม ๔๕ เล่ม รวมเป็นเล่มเดียวจบ

 ดาวน์โหลดพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน 
** ( เพื่ออ่านเท่านั้น ห้ามนำหนังสือไปจัดพิมพ์เพื่อการค้า และแสวงหากำไรใด ๆ )

ยกต้นพระไตรปิฎก ภาค ๑ (๑)

ยกต้นพระไตรปิฎก ภาค ๑ (๒)

ยกต้นพระไตรปิฎก ภาค ๑ (๓)

ยกต้นสารบาญแบบย่อ

ยกต้นสารบัญสมบูรณ์

อักษรย่อชื่อคัมภีร์


ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ภาค ๑

ว่าด้วยเอกสารทางประวัติศาสตร์ ภาค ๒ 

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ภาค ๓

ความย่อแห่งพระไตรปิฎก ภาค ๔

 ว่าด้วยบันทึกทางวิชาการ ภาค ๕

สารบาญค้นคำ

 

วินัยปิฎก

สุตตันตปิฎก

อภิธัมมปิฎก

Powered by MakeWebEasy.com