เกี่ยวกับเรา

มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ย่อว่า ม.พ.ป. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “THE PEOPLE’S TRIPITAKA FOUNDATION” ย่อว่า “PTF”
เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ “พระพุทธรูปและดวงตาแห่งพุทธธรรม” ตามรูปที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้โดยมีความหมายดังนี้


๑. ภาพรวมของตราสัญลักษณ์ เป็นภาพพระพุทธรูปและดวงตาแห่งพุทธธรรม อันเป็นปณิธานของมูลนิธิฯ ในอันที่จะน้อมนำพุทธธรรมคำสอนมาจัดทำเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอักษรและภาพ เพื่อเผยแผ่ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงดังชื่อมูลนิธิฯ

๒. สายธรรมที่มีความอ่อนช้อย พลิ้วไสว ทั้งสาม หมายถึง พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธัมมปิฎก ที่พระพุทธองค์ทรงพระกรุณาแสดงธรรมที่ลุ่มลึกเข้าใจได้ง่าย ให้เข้าถึงมวลมนุษยชาติอย่างแพร่หลาย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

๑. เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระไตรปิฎก
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธบริษัทได้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างทั่วถึง
๓. เพื่อส่งเสริมพุทธบริษัทให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๔. เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกล รวมถึงการอนุรักษ์พระไตรปิฎกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕. เพื่อปกป้องและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
๖. เพื่อดำเนินการด้านสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมิได้แสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน
 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๕/๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๖ ๐๘๘๐ โทรสายหมายเลข ๐๒ ๘๘๖ ๐๘๘๐
Powered by MakeWebEasy.com