งานสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก

Last updated: Jul 23, 2019  |  160 จำนวนผู้เข้าชม  |  วัฏจักรธรรม

งานสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก

           มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ขึ้นในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร   

     พิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในงานพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฯ ซึ่งในวันนั้นยังมีการจัดบำเพ็ญกุศลแด่ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่ได้อุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พระสัทธรรม และเป็นผู้ถอดความพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน     พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน เป็นผลงานของอาจารย์ สุชีพ  และเป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก เนื่องจากเป็นการถอดความของพระไตรปิฎกบาลี ๔๕ เล่ม ให้เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงเล่มเดียว อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยถ้อยคำสำนวนที่คนทั่วไปสามารถอ่าน และเข้าใจได้ง่าย

     โดยภายในงานยังมีนิทรรศการประวัติและผลงานของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และจัดแสดงหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ และในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com